Anna Norvell

Home / Essays / 2017 / July / Double Bind

Double Bind

En Double Bind kan beskrivas som en konfliktfylld situation ur vilken varje ansträngning att frigöra sig är dömd att misslyckas, individen är fångad i ett tillstånd som den inte kommer ur och alla försök att lösa konflikten kommer automatiskt att slå fel. Begreppet Double Bind kan kopplas till förtryckande omständigheter, motstridiga krav och ouppnåeliga förväntningar i de maktrelationer och värdestrukturer som uppstår i samhället, familjen och subjektet själv.

Projektet Double Bind är ett svenskt/norskt samarbete mellan oss, Anna Norvell och Gisle Utgarden. Vi har känt varandra sedan vi blev antagna på Statens kunstakademi i Oslo 2001 och har också delat ateljé i många år. Nu bor vi långt från varandra, Anna i byn Nyadal i Ångermanland och Gisle i Oslo. Samarbetet upprätthålls därför, förutom med resor mellan Norge och Sverige, även med samtal via Skype.

Vårt samarbete har inget övergripande gemensamt koncept, utan utgår från begreppet Double Bind som en slags ram för diskussioner om aktuella händelser (flyktingkatastrofer, klimathot, jämlikhetsfrågor) och olika politiska och filosofiska teorier. Bilderna som föds ur dessa dialoger är en bearbetning av den traumatiska situation vår Double Bind innebär, som både rör innehållet i bilderna, men också själva samarbetsformen.

Våra arbetsprocesser liknar varandra, foto eller teckning bearbetas digitalt till skisser som sedan printas och ligger till grund för måleri utfört i olja på duk, men uttrycksmässigt skiljer de sig åt. Gisles bilder är ofta abstrakta med ett intresse för form och ligger tematiskt nära olika filosofiska problemställningar. På samma gång förhåller de sig till en slags realism genom att bildobjekten följer grundläggande fysiska lagar som hur ljus faller och bildar skugga, rumsbildning genom atmosfäriska effekter och hur tingen påverkas av tyngdkraften. Annas bilder är figurativa och rör sig innehållsmässigt på ett symboliskt/politiskt område. Hennes målningar refererar för det mesta till någon form av realistiskt universum, men följer ändå en egen logik där fantastiska och magiska ting kan äga rum.

Projektet oscillerar mellan att enhet och splittring. Det finns punkter där bilderna möts innehållsmässigt och/eller visuellt, men det har varit viktigt för oss att inte släta över den konfliktfyllda situationen, att inte finna en konsensus, utan behålla den inneboende spänning Double Bind-begreppet innebär.